sobota, 21 czerwca 2014

Królestwa z dodatkiem "Generator Królestwa"
Z okazji Dnia Darmowych Gier Fabularnych, którego użyłem jako mobilizatora i przysłowiowego "kopa w zadek" mam przyjemność opublikować grę Królestwa wzbogaconą o dodatek pt. "Generator Królestwa". O ile w "podstawce" mogliście zbudować wielobarwną powiązaną relacjami historię pomiędzy biorącymi udział w zabawie graczami-królestwami. Zarysować sytuacje polityczną, ekonomiczną, społeczną i militarną każdego dominium. O tyle za pomocą dodatku będziecie w stanie stworzyć niemal kompletny setting (niemal, gdyż robię już miejsce na kolejny dodatek - związany z rasami). Znajdą się tu takie informacje jak: panujący ustrój, podział administracyjny, charakter poddanych, prawa, tradycje, rody, organizacje, religia, wojsko, generator herbu, wsi, miasta oraz wiele wiele innych, ciekawych elementów. Zatem dopełniamy informacji o królestwie, urealniamy je oraz przygotowujemy gotowe miejsce do przeniesienia w nie drużyny z dowolnego systemu generic fantasy. Zatem twórzcie nowe światy, napełniajcie je życiem i niech Królestwa będą z wami.


Zapraszam do zapoznania się z całością materiału, tych którzy już czytali i grali w Królestwa zapraszam od razy na stronę 18-tą.
Całość projektu powstała na forum MGF z wydatną pomocą jego użytkowników.

wtorek, 17 czerwca 2014

Próg wejścia w larp

Zdecydowałem się popełnić tę krótką notkę z uwagi na moją wczorajszą oraz dzisiejszą, poranną rozmowę z forumowiczami MGF. Od razu zaznaczam, że jestem w tym temacie laikiem, znaczy nie mam wiedzy praktycznej, jeno wysługuje się teorią. Można się zapytać, po co gadasz jak się nie znasz? Ano gadam z uwagi na fakt, że chciałbym (w przyszłości) wziąć udział w takim larpie, czuję jednak pewną barierę wejścia.

Zaczynając od dość pragmatycznych spraw jak czas i miejsce, trzeba go znaleźć, trzeba dojechać. Ok, to nie są realne przeszkody dla osób niepracujących, nie mających dzieci. Jeśli zaś wykonujesz pracę, trzeba wziąć urlop. Ok, można larpy organizować w weekendy, zatem teoretycznie argument odpada. Tak się dzieje tylko w teorii bo jeśli pracujesz i masz dzieciaki to weekendy są tym czasem w którym możesz tak naprawdę poświęcić im czas. Wziąć dziecko? Teoretycznie można, ale nie ma wtedy mowy o bieganiu, podchodach, przemieszczaniu się bo co z tym dzieckiem zrobię? Można grać "stacjonarnie" staniemy się stałym elementem gry innych? Jeśli tylko epizodyczne to zależy czy chce się grać, czy stać. Chociaż druga opcja również może być ciekawa, jeśli takich stacjonarnych osób będzie więcej.

piątek, 13 czerwca 2014

Królestwa zapowiedź dodatku oraz uzupełnienie

Mie­siąc temu opu­bli­ko­wa­łem grę “Kró­le­stwa”, która wzięła udział w kon­kur­sie RNI3. Choć zaszczyt­nego miej­sca nie zajęła, prace nad pro­jek­tem kon­ty­nu­owa­łem, efek­tem czego powstaje doda­tek do pro­jektu o nazwie „Gene­ra­tor kró­le­stwa”. Za jego pomocą będziemy w sta­nie ubrać w tzw. mię­sko fabu­larne dość surowo obec­nie wyglą­da­jące obrazy kró­lestw. W dodatku znajdą się takie ele­menty jak cha­rak­ter miesz­kań­ców, rela­cje wzglę­dem obcych, forma spra­wo­wa­nia wła­dzy, panu­jący ustrój, reli­gia, podej­ście do magii, nie­wol­nic­twa, czy cho­ciażby takie infor­ma­cje jak podział admi­ni­stra­cyjny, ukształ­to­wa­nie terenu i wiele innych. O ile gra w Kró­le­stwa pozwala nam uzy­skać ogólny obraz kra­iny zasie­dlo­nej przez miesz­kań­ców [liczba gra­czy] kró­lestw, wraz z zary­sem poli­tyki, eko­nomi, woj­sko­wo­ści oraz boga­tej wie­lo­wąt­ko­wej histo­rii, o tyle Gene­ra­tor kró­le­stwa będzie swo­istym dopeł­nie­niem obrazu pozo­sta­wia­ją­cym w cało­ści nie­wiele luk. Tak stwo­rzone domi­nia, połą­czone wza­jemną histo­rią, śmiało będzie można nazwać settingiem.
Poni­żej przed­sta­wiam tury: pierw­szą oraz piątą (każda tura ma 10 lat fabu­lar­nych) z przy­kładu w pod­ręcz­niku wraz z opi­saną histo­rią.
Wer­sja na RNI3 była okro­jona o tę histo­rię z uwagi na kon­kur­sowy limit zna­ków. Nie jest ona pisana dla dwóch kró­lestw osobno i sztucz­nie łączona zda­rze­niami. Ta histo­ria łączy się nie­mal każ­dym ele­men­tem. Oczy­wi­ście efekt będzie tym sil­niej­szy, im wię­cej gra­czy weź­mie udział w zabawie.


poniedziałek, 2 czerwca 2014

Kufel Karczmarza - konkurs na scenariusz

Dwa tygodnie temu, na polterze wystartował konkurs na najlepszy scenariusz. Zasad jest kilka, limit znaków 18k, scenario nigdy wcześniej nie publikowane oraz tematyka - akcja musi zahaczać o karczmę.

Podjąłem wyzwanie i zeskrobałem już swój scenariusz o nazwie "Dawne legendy". Pochwalę się jak tylko wyślę do Karczmarza. Limit twórczości ograniczający pisarzy do trzech scenariuszy daje mi jeszcze dwa sloty, zamierzam z nich skorzystać. Zobaczymy jednak jak to wyjdzie z czasem, wszak ten nie jest gumowy.

Drugą stroną medalu jest odsunięcie na jakiś czas prac nad Generatorem Królestw oraz Królestwami - Gra planszowa. Nie oszukujmy się jednak, nagroda jest warta tego starania zatem do dzieła Pani i Panowie. Zachęcam do wzięcia udziału oraz podjęcia rękawicy.

Oto bezpośrednie linki do tematów:

Strona konkursu
FAQ
Regulamin


niedziela, 1 czerwca 2014

Kreator Krain by Onslo - premiera

Cześć, promocja zakończona, teraz czas wypuścić gotowy projekt. Autorem tego majstersztyku jest Onslo, choć pomagało mu kilka osób z MGF. Panie i Panowie, oddaję głos Onslo.